Gebruikersvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stichting Upavana

Bepalingen en voorwaarden

Organisatie

 1. Doel van de organisatie is het herstel van Nederlands natuur landschap en het stimuleren van natuurlijke landbouw op de gehuurde/verpachte/aangeschafte stuk grond en het stimuleren van bewustzijn en zelfredzaamheid. Indien gewenst zal Stichting Upavana hulp bij ontwerp, realisatie en tuinier cursussen aanbieden tegen betaling.
 2. De huurgelden / pachtgelden moeten binnen de eerste week van de maand worden overgemaakt aan de verhuurder of partij die het land verpacht. 
 3. De producten die op het terrein groeien zijn voor eigen gebruik. De organisatie streeft ernaar de tuinder te verbinden met een verkoopkanaaal richting locale consumenten via een organisatie als Rechtstreex of Local2local.

Het plaatsen van opstallen bouwsels e.d.

 1. Het plaatsen van opstallen, hekwerken en bouwsels is mogelijk in overleg met de verhuurder en in overeenstemming met de lokale overheid, provinciale staten, partij die het stuk land verpacht of verhuurd.
 2. Rasters ter bescherming van de groente kunnen geplaatst worden in overleg met de verhuurder of partij die het land verpacht.
 3. Het planten van bomen in de tuin is in overleg met de verhuurder of partij die het land verpacht toegestaan.

Gebodsbepalingen Huurder/Pachter/Gebruiker

Bij overtreding van een gebodsbepaling of het niet nakomen van verplichtingen kan dit leiden tot een beeindiging van de huur/pacht/gebruik overeenkomst.

 1. Het veroorzaken van elke vorm van overlast.
 2. Het dumpen van afval op de het terrein en de gehuurde grond, toegangswegen en paden of deze versperren.
 3. Het gebruiken van bestrijdingsmiddelen.
 4. Het terrein dient niet als monocultuur aangeplant te worden en goed onderhouden te worden.
 5. Niet aangelijnde honden op de tuin hebben.
 6. De gehuurde grond als opslagplaats gebruiken.
 7. Het wegnemen van aan verhuurder of aan de organisatie toebehorende eigendommen en/of gewassen.
 8. A-sociaal gedrag waaronder harde muziek en gebruik van drugs en alcoholische dranken.
 9. Afval op het terrein verbranden. Dit is bij wet verboden.
 10. Het verbouwen van verboden middelen als wiet.
 11. Het niet nakomen van financiele verplichtingen.
 12. De huurder is op de hoogte van het specifieke bestemmingsplan van het terrein en dient dit te respecteren.
 13. Huurders hebben een opzegtermijn van 6 maanden na aanvang van de huur.

Gebodsbepalingen Verhuurder/Pachter/Gebruiker

Bij overtreding van een gebodsbepaling of het niet nakomen van verplichtingen kan dit leiden tot een beeindiging van de huur/pacht/gebruik overeenkomst.

 1. Het veroorzaken van elke vorm van overlast.
 2. Het dumpen van afval op de het terrein en de verhuurde grond, toegangswegen en paden of deze versperren.
 3. Het gebruiken van bestrijdingsmiddelen.
 4. Niet aangelijnde honden op de tuin hebben.
 5. De verhuurde grond als opslagplaats gebruiken.
 6. Het wegnemen van aan huurder of aan de organisatie toebehorende eigendommen en/of gewassen.
 7. A-sociaal gedrag waaronder harde muziek en gebruik van drugs en alcoholische dranken.
 8. Afval op het terrein verbranden. Dit is bij wet verboden.
 9. Verhuurder is verantwoordelijk voor een schoonverklaring van het terrein bij aanvang van de huur of een grondige bodemanalyse en historie van grondgebruik van laatste 100 jaar te kunnen overleggen.
 10. De verhuurder dient de huurder volledig op de hoogte te stellen van alle schriftelijke en mondelingen afspraken die gemaakt zijn met de buren en lokale overheid. Huurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding hiervan als de huurder niet op de hoogte is gebracht.
 11. Huur word voor een bepaalde periode aangegaan en die dient gerespecteerd te worden.
 12. Verhuurder is verantwoordelijk dat het terrein bereikbaar is vanaf de openbare weg per bakfiets en/of kruiwagen.

Gereedschappen en overige middelen

 1. Als de huurder/pachter/gebruiker zelf gereedschap mee neemt is de organisatie van Upavana en verhuurder echter niet verantwoordelijk voor eventuele schade en diefstal aan de gereedschappen en overige meegenomen spullen. 
 2. Bewatering zal door de verhuurder/pachter/verhuurder zelf geregeld worden en rekening gehouden met het niet uitputten van de lokale bron.

Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor vermissing, vernieling, diefstal, ongevallen of letsel, dit alles in de ruimtste zin van het woord, welke op het terrein aan de koningsweg plaats vinden.
 2. Evenzeer kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor de gewassen die mislukken of slecht groeien.
 3. Betreden van het terrein vallen onder eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor overige groepsleden, bij ongevallen op het terrein.
 4. Deelnemers zijn vrij om kennissen/vrienden etc mee te nemen naar de gehuurde grond, maar zijn verantwoordelijk voor deze externe personen op het terrein.
 5. Kinderen die werken met gereedschap dienen ten alle tijden onder begeleiding activiteiten uit te voeren.

 

 

© 2020 Upavana all rights reserved. · Gebruikersvoorwaarden · Privacy Policy · Over ons · info@upavana.org